top of page

תקלות נפוצות במנוע

צריכת דלק מופרזת

שימוש יתר במשנק או משנק לקוי, דריכה מופרזת על דבשת הדלק בהילוך נמוך, נסיעה מופרזת בהילוכים נמוכים, לחץ אוויר לא תקין בצמיגים, נוסעים רבים או העמסת משקל כבד במכונית, דחיסת דלק נמוכה במנוע, שסתומים לקויים, התחממות איטית של המנוע, מיסבים הדוקים מדי, הצתה לקויה, לחץ מופרז של משאבת הדלק, מצוף הקרבוראטור גבוה מדי, שסתום הוויסות בקרבוראטור לקוי, כיוונון פעולת הסרק לקוי הקרבוראטור שחוק, מסננת הדלק סתומה

השתמש בדבשת הדלק במתינות במיוחד בהילוכים נמוכים, השתמש במשנק הדלק מעט ככל האפשר, בדוק אם בבגאג' המכונית יש דברים הגורמים לעומס, בדוק ותקן במוסך את מכללי המכונית

מנוע מותנע אך פעולתו אינה סדירה

הצתה לקויה

בדוק והחלף מצתים, בצע בדיקה להצתה

מרווח שסתומים לקוי, השסתומים אינם נסגרים כראוי, קפיצי השסתומים חלשים או שבורים, זימון שסתומים לקוי, זימון הצתה לקוי, אטם ראש מנוע פרוץ

"הצתת רתיעה" BACK FIRE

שסתומים אינם נסגרים כראוי או שחוקים או פגומים, מצתים לא מתאימים למנוע, פחם לוהט במנוע, מרווח לקוי בין הרוטור והמגעים בכיפת המפלג

בדוק ותקן במוסך המצתים צריכים להיות על פי הוראת יצרן

מנוע מתחמם

חסר מים במערכת הקירור, רצועת המאוורר רפויה או שחוקה, תרמוסטאט לקוי, משאבת מים פגומה, סתימת אבנית

הוסף מים, בדוק רצועה, בדוק ותקן במוסך

נקישות עמומות של בוכנות

בוכנות וצילינדרים שחוקים, טלטלים עקומים

בדוק ושפץ מנוע במוסך

מנוע מתחמם

חסר מים במערכת הקירור, רצועת המאוורר רפויה או שחוקה, תרמוסטאט לקוי, משאבת מים פגומה, סתימת אבנית

הוסף מים, בדוק רצועה, בדוק ותקן במוסך

נקישות עמומות של בוכנות

בוכנות וצילינדרים שחוקים, טלטלים עקומים

בדוק ושפץ מנוע במוסך

צריכת שמן מופרזת

דליפת שמן בגלל: מגופת ריקון או בורגי חיבור של אמבט השמן רפויים, אטם אמבט השמן פגום, בורגי החיבור של בית גלגלי החיבור הזימון רפויים, או האטם שלו פגום, בורגי החיבור של משאבת השמן רפויים או אטם שלה פגום, קולרי השמן של גל הארכובה פגומים

בדוק ותקן במוסך

Please reload

bottom of page