חופש התחרות בענף הרכב 

חופש התחרות בענף הרכב תקציר: 

כל בעל רכב רשאי להחליט היכן ברצונו לקבל שירות לרכבו, גם כאשר הרכב עדיין במסגרת האחריות של היבואן.

משמעות הדבר הינה כי אין חובה לטפל ברכב רק במוסכי השירות של היבואן, גם כאשר הרכב בתקופת האחריות, וזאת בטיפולים שוטפים ותיקונים שאינם קשורים לאחריות.

 

למען הסר ספק, היבואן אינו רשאי לשלול את האחריות הכוללת לרכב אם בעליו בחר לבצע את הטיפולים התקופתיים במוסך מורשה - שאינו מוסך שירות מטעם היבואן.

 

הצו:

צו לפי סעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקייםהתשמ"ח -1988

פרק א': הגדרותבצו זה:

"אדם" – לרבות תאגיד,

"אחריות לרכב"- הסכם בין יבואן רכב לבין בעל רכב על פיו מוענקת אחריות לרכב, בין אם מעניק האחריות הוא יבואן הרכב ובין אם הוא יצרן הרכב, או מי מטעמם,

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים,"בעל רכב" – בעל רכב או המחזיק בו, לפי העניין,

"במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה:

1. באמצעות שלוח או נאמן

2. יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם

3. באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם

4. באמצעות אחזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.

"החזקה" – במישרין או בעקיפין, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רואים אדם כמי שמחזיק בעצמו ובמישרין בכל החזקות התאגיד בשליטתו, וכן בכל החזקות כל תאגיד שבשליטת תאגיד שבשליטתו, וכן הלאה.

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים,"הסדר" – בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו.

"הסכם הרשאה" – הסכם בין יבואן רכב לבין מוסך, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים, המאפשר למוסך להעניק לבעל הרכב שרות לרכב מטעם יבואן הרכב במסגרת האחריות לרכב.

נלקח מאתר איגוד המוסכים בישראל.

מוסך צורי מוסך ברחובות לרכב יפני, מוסך ברחובות לרכב קוראני, מוסך ברחובות לרכב אמריקני, מוסך ברחובות לרכב אירופאי.

מרכז שירותי רכב ברחובות

מוסך ברחובות מורשה לטפל ברכבים במסגרת אחריות היבואן.

בדיקה מקיפה, בדיקת בלמים ובדיקת בטיחות - חינם!

  • אחריות עם כל שירות 

  • אפשרות לחלקים מקוריים וחליפיים

  • רכב חלופי

  • קנייה מכירה וטרייד- אין

  • השבחת רכבים לחברות ליסינג

  • מומחים לרכב יפני וקוראני

  • פתוח 24/6 לא בשבת

חי צורי מרכז שירותי רכב באזור תעשיה רחובות

המוסך מורשה מטעם משרד התחבורה.

מוסך צורי ברחובות הוא אחד מהמוסכים המובילים בארץ למתן שירותי רכב מקיפים.

מוסך ברחובות חי צורי

השבחת רכבים  

השבחת רכבים לחברות ליסינג שירות השבחת רכבים לפני החזרתם לחברות הליסינג, להורדת מחירי השתתפות העצמית. השבחת הרכבים מתבצעת על פי דרישות חברות הליסינג.

קניית רכבים לאחר תאונה 

קניית רכבים לאחר תאונה (טוטל לוסט) המיועדים לפירוק – רכישת הרכבים מתבצעת במחירים הוגנים.

קנייה מכירה וטרייד- אין

קנייה מכירה וטרייד- אין של כל סוגי הרכבים מיד שנייה, הרכבים נבדקים בקפידה, לכל הרכבים העומדים למכירה ניתנת אחריות של המוסך.