top of page

חופש התחרות בענף הרכב 

טיפולים ותיקונים של הרכב בחי צורי מרכז שירות לרכב אינם
מבטלים את האחריות!

חופש התחרות בענף הרכב תקציר: 

כל בעל רכב רשאי להחליט היכן ברצונו לקבל שירות לרכבו, גם כאשר הרכב עדיין במסגרת האחריות של היבואן.

משמעות הדבר הינה כי אין חובה לטפל ברכב רק במוסכי השירות של היבואן, גם כאשר הרכב בתקופת האחריות, וזאת בטיפולים שוטפים ותיקונים שאינם קשורים לאחריות.

 

למען הסר ספק, היבואן אינו רשאי לשלול את האחריות הכוללת לרכב אם בעליו בחר לבצע את הטיפולים התקופתיים במוסך מורשה - שאינו מוסך שירות מטעם היבואן.

 

הצו:

צו לפי סעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקייםהתשמ"ח -1988

פרק א': הגדרותבצו זה:

"אדם" – לרבות תאגיד,

"אחריות לרכב"- הסכם בין יבואן רכב לבין בעל רכב על פיו מוענקת אחריות לרכב, בין אם מעניק האחריות הוא יבואן הרכב ובין אם הוא יצרן הרכב, או מי מטעמם,

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים,"בעל רכב" – בעל רכב או המחזיק בו, לפי העניין,

"במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה:

1. באמצעות שלוח או נאמן

2. יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם

3. באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם

4. באמצעות אחזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.

"החזקה" – במישרין או בעקיפין, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רואים אדם כמי שמחזיק בעצמו ובמישרין בכל החזקות התאגיד בשליטתו, וכן בכל החזקות כל תאגיד שבשליטת תאגיד שבשליטתו, וכן הלאה.

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים,"הסדר" – בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו.

"הסכם הרשאה" – הסכם בין יבואן רכב לבין מוסך, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים, המאפשר למוסך להעניק לבעל הרכב שרות לרכב מטעם יבואן הרכב במסגרת האחריות לרכב.

נלקח מאתר איגוד המוסכים בישראל.

מוסך חי צורי ברחובות מורשה לטפל ברכב

מוסך צורי מוסך ברחובות לרכב יפני, מוסך ברחובות לרכב קוראני, מוסך ברחובות לרכב אמריקני, מוסך ברחובות לרכב אירופאי.

bottom of page